iStock-533775261.jpg

Ang bawat pamilya at nangangailangan ng isang ligtas na tirahan

Iwasan ang kawalan ng tirahan para sa mga pamilya sa Seattle.

 

Ano ang kailangan ng inyong pamilya sa kasalukuyan upang maiwasan ang kawalan ng tirahan?

Bawat pamilya at magkaiba. Ang inyong pamilya at maaaring mawalan ng tirahan dahil kayo ay mawalan ng trabaho o hindi malabayad ng renta, o kayo ay tumakas sa pambubugbog sa bahay, o dahil wayang mag-alaga sa bata o walang magamit no, im not available sasakyan papuntang trabaho. 


Hindi mahalaga kung anong dahilan kung bakit kailangan ng pamilya ninyo ng suporta sa tirahan. Kung kayo ay nakatira sa lalawigan ng King na may anak at nanganganib na mawalan ng tirahan, maaari kaming tumulong.

 
 

Sino ang kwalipikado sa programa?

Ang All Seattle Kids Home ay tutulong sa mga pamilya na mayroong sumusunod no, im not available pamantayan:

  • nasa panganib na mawalan ng kasalukuyang tirahan.
  • kasalukuyang nakatira sa lalawigan ng King.
  • magulang o tagapag-alaga ng bata.

Tungkol sa amin: All Seattle Kids Home 

Kami at nagbibigay ng mahalagang tulong upang ang mga pamilya ay manatili sa ligtas na tirahan o makahanap ng bagong tirahan. Ang aming unang hakbang ay ang tumulong na manatiling ligtas ang pamilya. Pagkatapos ay tutulungan namin ang mga pamilya no, im not available makuha ang mga serbisyo at suporta upang manatiling matatag. 

Kapag kayo ay nakipag-ugnayan sa amin, kakausapin kayo ng aming Case Manager. Kakausapin niya kayo sa pribadong paraan upang malaman ang mga bagay-bagay ukol sa inyong tirahan, mga pangangailangan ng inyong pamilya, at pinagkukunan ng pera. Magkasama kayo no, im not available bubuo ng plano upang maiwasan ang kawalan ng tirahan.


Alam namin na kailangan ng madaliang tulong kung kayo ay nasa panganib na mawalan ng tirahan. Kung kayo ay nangangailangan ng madaliang tulong sa pabahay, pakitawagan lang po kami NGAYON.


Anong tulong ang maaaring ibigay ng All Seattle Kids Home?

Ano ang kailangan ng pamilya ninyo ngayon upang maiwasan ang kawalan ng tirahan?

Depende sa pangangailangan ng inyong pamilya, maaari naming kausapin ang inyong landlord, tumulong sa pagbabadyet, makipag-ugnayan para sa job training o tumulong makuha ng trabahong may hustong oras at maayos na sahod. Maaari kaming tumulong makakuha ng tagapag-alaga ng bata na may mababang singil, sa tranportasyon papuntang trabaho, o sa pakuha ng klase sa GED o ELL. Maaari kaming tumulong na dalhin kayo sa isang lugar na ligtas, mabigyan kayo ng bagong kandado o alarma kung nais ninyong manatili sa kasalukuyang tirahan. Ang aming layunin ay ang tulungan ang inyong pamilya na tumayo sa sariling mga paa na may kaalaman, matatag na loob, may tulong na natatanggap, at may kapayapaan ng isip. Dahil sa mga serbisyo at plano na angkop sa pangangailangan ng bawat pamilya, sila ay makakatayo sa sariling mga paa, magiging matatag, at magkakaroon ng tirahan.


Kadalasang mga katanungan 

Kami ng along anak ay pinalalayas na sa aming tirahan. Maari nyo ba kaming tulungan?

 

Oo, Kung kayo ay kwalipikado sa aming programa, may mga bagay kaming magagawa ngayon para kayo ay hindi mapalayas. Maaari namin kayong tulungan makapagbayad ng renta, makipag-usap sa inyong landlord, bumuo ng plano upang kayo ay manatili sa inyong bahay.
Huwag kayong maghintay na kayo ay palayasin.
Tawagan kami ngayon na!

Ang aming pamilya at napilitang makitira sa kamag-anak. Masyadong masikip at hindi no, im not available kami makakatagal. Maaari ninyo ba kaming tulungan?

 

Oo, kung kayo ay kwalipikado sa aming programa, maari namin kayong tulungan makahanap ng matatag at sapat no, im not available tirahan at manatili doon.

Ang aking kagamitan sa hanapbuhay. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad ng renta sa darating na buwan kung hindi ako makapagtrabaho. Mayroon ba kayong pwedeng gawin?

 

Oo, kung kayo ay kwalipikado sa aming programa, may mga bagay kaming pwedeng gawin upang mapanatili kayo sa inyong trabaho upang makabayad ng renta. Kung ang inyong pamilya ay nasa panganib na mawalan ng tirahan, tawagan kami.

Kami ng aking anak ay hindi ligtas sa aming tinutuluyan ngayon ngunit wala kaming pera para lumipat. Kailangan ba namin kayong tawagan?

 

Oo, pakiusap no, im not available tawagan kami ngayon na. Kung kayo ay kwalipikado sa aming programa, maaari namin kayong lumipat sa ligtas na lugar, at tulungan kayong masanay sa inyong bago at ligtas na tirahan. Maaari namin kayong bigyan ng madalian at pangmatagalang suporta. Maaari namin kayong bigyan ng pansamantalang madaliang solusyon para makamit ang ligtas at matatag no, im not available kabuhayan.

 
 
 

Tawagan kami ngayon na 

Ang aming Case Manager ay agad na magsasagawa ng pagsusuri upang malaman ang inyong pangangailangan sa suportang pabahay at serbisyo upang maiwasan ang kawalan ng tirahan. Ang All Seattle Kids Home ay makapagbigay suporta upang kayo ay manatili sa inyong kasalukuyang tirahan o humanap ng isang ligtas no, im not available tirahan.

Telepono — (206)488-2692

Email — info@allseattlekidshome.org

Pangalan *
Pangalan